Les millors imatges dels Premis Ones 2024

La magnífica fotografía de l'actuació de Marlene Carbonell a la gala és el millor exemple de la selecció d'imatges que us oferim a continuació: Stromboli Paula Jansà i Adrià Recasens Assistents a la gala Discurs d'Angel Juárez ANgel Juárez, amb el...

Educació Ambiental

Una eina de conscienciació i sensibilització

Mare Terra Fundació Mediterrània treballa per fer front a la problemàtica social i ambiental, amb un objectiu comú: arribar al desenvolupament sostenible. I és sota aquesta premissa que, des de fa més de vint anys, aposta per l’educació ambiental.

Una educació ambiental que consta de diferents tipus d’activitats englobades en xerrades, tallers, visites a diferents empreses industrials que aposten pel desenvolupament sostenible, sortides de camp i també el préstec d’exposicions de temàtica ambiental. Les activitats majoritàriament es realitzen a l’Escola de Natura Centre d’Interpretació Francolí, però es poden adaptar per realitzar-les en els centres educatius. Aquest és un programa viu, sempre en constant creixement i evolució, per tal de donar resposta als nous reptes que el món i la nostra societat plantegen.

L’àrea d’educació ambiental se centra en sis objectius principals:

  • Coneixement: proporcionar informació sobre el medi ambient.
  • Conscienciació: ajudar a augmentar la sensibilitat respecte al medi.
  • Actitud: generar interès i predisposició sobre la temàtica mediambiental.
  • Aptitud: ser capaços d’abordar problemàtiques ambientals des d’una visió interdisciplinària.
  • Capacitat d’avaluació: encoratjar l’esperit crític vers la temàtica mediambiental i l’ecologisme.
  • Participació: desenvolupar el sentiment de comunitat i responsabilitat, perquè la societat sigui capaç de participar, i crear propostes i projectes relacionats amb la natura i el medi ambient.

Actualitat

LA 31a EDICIÓ DEL CURS CIENTÍFIC DE MARE TERRA ABORDARÀ LA SEQUERA

LA 31a EDICIÓ DEL CURS CIENTÍFIC DE MARE TERRA ABORDARÀ LA SEQUERA

El curs "Viure sense aigua: sequera metrològica o hidrològica" serà en línia el 9 de noviembre Ja estan obertes les inscripcions per a la 31a edició del Curs Científic organitzat per Mare Terra Fundació Mediterrània, ONG verda de Tarragona, amb la col·laboració de la...

L’Educació Ambiental en xifres

Infants i participants

Iniciatives ecològiques

Esdeveniments educatius i cursos

Hem promogut la formació mediambiental a més de 324 mil infants

Xerrades, tallers, visites i sortides a camp ens permeten mostrar la realitat del nostre territori. Un dels nostres objectius és aconseguir acords amb empreses que aposten pel desenvolupament sostenible, perquè subvencionin part de l’educació ambiental que oferim als centres.

Programes de Formació

Programes de Formació

Cursos Científics

Unes jornades anuals amb l’objectiu d’informar, conscienciar, sensibilitzar i donar visibilitat als conflictes socioambientals i al progrés científic. Una activitat en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Xerrades: Com serà el nostre futur?

Quines problemàtiques està patint el medi ambient? Què ens espera si continuem actuant així? Les xerrades són la nostra eina més directa per tractar aquests temes. Canviar el futur de la Terra està en les nostres mans.

El reciclatge

Conèixer la problemàtica actual de la generació de residus i la importància de la seva correcta
classificació en la recollida selectiva. Aprendre el concepte de residu com a recurs, i entendre
el desenvolupament sostenible com l’equilibri entre societat, economia i medi ambient.

Energies renovables

Aproximació a les energies renovables, avantatges i inconvenients d’aquestes i les diferències
amb les energies no renovables. Anàlisi de la situació energètica actual, amb les últimes dades
publicades i reflexió sobre el model necessari per al futur.

El canvi climàtic

Aprendre què és el canvi climàtic: com funciona, quins paràmetres hi influeixen i les seves conseqüències actuals i futures. Analitzar els canvis experimentats en el planeta fins a l’actualitat, i debatre sobre el camí a seguir per reduir els efectes negatius sobre la Terra.

Les ciutats intel·ligents

Conèixer i entendre el concepte “smart city”. Amb l’aparició d’aquest nou model d’infraestructures intel·ligents, s’analitza la seva influència sobre la nostra qualitat de vida, la igualtat social i l’eficiència energètica.

La petjada ecològica

Aprendre què és la petjada ecològica: quins agents hi participen, com funciona, com es calcula i opcions per disminuir-la. Després d’una part teòrica, es fa un cas pràctic per avaluar la petjada ecològica pròpia, i una posada en comú dels resultats per un debat final.

L’aigua, un bé escàs

Conscienciar sobre la importància de l’aigua i el seu aprofitament com a recurs. Reflexionar sobre les diferències existents entre països, com afecta al propi desenvolupament, al sistema sanitari i les problemàtiques actuals d’aquest recurs.

Espècies invasores

Conèixer la problemàtica, cada cop més emergent, de la proliferació d’espècies invasores, que
s’està convertint en un dels principals problemes ecològics de Catalunya. Conscienciar sobre la
importància d’adoptar actituds responsables envers la cura dels ecosistemes.

Mars i Oceans

Introducció al món dels mars i oceans, la seva formació i funcionament, i la seva influència sobre el clima mundial. Conèixer com les seves característiques condicionen les espècies que els habiten i conscienciar sobre l’impacte dels residus plàstics en els ecosistemes aquàtics.

El Francolí, un riu encara viu

Aproximació a aquest riu de la conca mediterrània per conèixer les característiques físiques, la fauna, la flora i l’estat actual. Es complementa amb una visita guiada de la maqueta de tota la conca hidrogràfica del Francolí, on s’observen els diferents impactes ambientals.

Els intocables de la natura

Aproximació als grups d’éssers vius més oblidats i/o estigmatitzats, tot descobrint el paper fonamental que desenvolupen en els ecosistemes. Conscienciar sobre la importància d’aquests grups i debatre amb arguments la seva desmitificació.

Tallers: Gaudir aprenent

Els tallers són l’eina perfecta per ensenyar d’una manera més pràctica aquells conceptes que s’han pogut assolir prèviament amb les xerrades i completar els coneixements adquirits. Descobrir, experimentar i reutilitzar residus són els principals objectius que ens aproparan a la natura i al seu coneixement, conscienciant sobre la necessitat d’un camí cap a la sostenibilitat.

Desenvolupament dels sentits

Conèixer la importància dels cinc sentits en el món de la natura viatjant a través d’ells amb diferents activitats interactives, que permetran diferenciar i identificar ecosistemes.

La Minidepuradora

Aprendre com els mecanismes creats per la pròpia natura, són copiats per l’ésser humà en les seves infraestructures. Coneixement dels sistemes de depuració naturals i artificials, i treballar la conscienciació dels efectes de l’abocament de productes químics als rius.

Coneixem les plantes aromàtiques

Descobrir el jardí de les olors de l’Escola de Natura i conèixer les plantes aromàtiques, les seves propietats i el paper clau de les plantes auxiliars. Desenvolupar l’olfacte per identificar cada varietat i elaborar una bossa aromàtica personalitzada amb les plantes escollides al jardí.

Científics per un dia, descobrim el riu Francolí

Conèixer el riu Francolí, els seus habitants i el seu estat ecològic a través de paràmetres físics, químics i analitzant els macroinvertebrats que hi habiten. Mesures reals i in situ amb material de camp i de laboratori. Introducció a la interpretació i extrapolació de dades.

Rastres i senyals

Introducció de les diferents espècies animals que es troben presents als nostres boscos, a partir de la interpretació dels rastres i senyals més habituals. Identificació pràctica de les espècies amb l’observació de rastres reals i elaboració d’una petjada mitjançant un motlle.

Reutilitzar residus

Disseny de diferents objectes amb restes d’envasos i materials, que habitualment acaben al cubell d’escombraries, per donar-los un segon ús. Treball de les 7R: Reciclar, Reduir, Reparar, Recuperar, Renovar, Reutilitzar i Redissenyar.

Construcció d’una placa solar tèrmica

Conscienciació dels residus com a recursos, amb la confecció d’una placa solar tèrmica mitjançant material reciclat. Introducció als beneficis de les energies renovables, i explicació pràctica de com l’energia solar permet escalfar un fluid com és l’aigua.

Fem paper reciclat

Introducció sobre l’ús del paper i el seu malbaratament, que dóna pas a la part pràctica: la creació de nou paper amb la utilització de paper usat. Conscienciació sobre la problemàtica dels residus i la seva correcta gestió per poder-los reutilitzar.

Fem sabó

Aprendre el procés de creació de sabó amb la utilització d’un residu com és l’oli. Introducció al mètode experimental, des de la mesura i filtratge de l’oli fins la reacció de saponificació. Conscienciació de la importància de la gestió de residus.

Construcció de caixes niu

Conèixer què són les caixes niu, els seus beneficis per al medi i com se’n pot dissenyar una utilitzant material reciclat. Sensibilitzar sobre la importància de la protecció dels éssers vius, els hàbitats i la conservació dels espais naturals.

Sortides de camp: Descobrim l’entorn

L’eina perfecta per conèixer el territori que ens envolta i els diferents hàbitats que hi podem trobar, a través de l’observació in situ en paratges de gran patrimoni natural. Descobrir espais d’alta conservació natural, la flora i la fauna característiques i les connexions existents dins de cada ecosistema.

Salats de Torredembarra

Descoberta d’un sistema natural del Mediterrani Central: les dunes, els aiguamolls d’aigua salada, la flora i la fauna que hi alberguen. Un testimoni de la notable diversitat i riquesa del paisatge vegetal primitiu, del litoral sorrenc.

El riu i el bosc de Santes Creus

Conèixer el riu Gaià, un espai d’interès natural pel seu entorn i les espècies de flora i fauna que hi habiten. Descobrir el funcionament i la connexió d’aquest sistema natural, i conscienciar sobre l’estat del riu i l’impacte de l’home.

La platja Llarga i el Bosc de la Marquesa

Explorar un dels ecosistemes més representatius del nostre litoral. Sortida des de la platja llarga fins al Bosc de la Marquesa, tot recorrent un tram de costa rocosa amb petites cales i zones sorrenques d’excepcional valor biològic, paisatgístic i cultural.

El riu Francolí

Visita al riu Francolí, per observar els espais d’alta conservació natural, tot i ser un riu proper al nucli urbà de Tarragona. Conèixer la seva història i observar la seva biodiversitat, aprenent peculiaritats de gran interès mediambiental, com que és la zona de pas per a espècies migratòries.

La força del vent

Descobrir les muntanyes de Padrell de la Teixeta, observant la incidència del vent i analitzant el seu efecte sobre la vegetació i la fauna característiques de la zona.
Conèixer l’aprofitament del vent per part de l’home al Parc Eòlic de Trucafort, format per 91 aerogeneradors.

Visites: Com gestionem els residus?

Ajuden a entendre el funcionament de diferents instal·lacions relacionades amb la gestió de residus, acompanyades d’una xerrada introductòria i una visita guiada a les diferents empreses gestores. Conèixer i descobrir quin és el final dels residus que generem.

Deixalleria municipal de Tarragona

Una xerrada introductòria permet conèixer l’espai en el qual ens trobem, quin paper
desenvolupa, el funcionament de les instal·lacions i quins són els residus que es reben. Posterior recorregut per conèixer in situ aquest emplaçament.

Escola de Natura i SIRUSA

Conèixer el procés d’incineració de SIRUSA, però en un emplaçament diferent, a l’Escola de Natura Francolí. Amb una xerrada i una exposició s’expliquen el procés d’incineració i la problemàtica dels residus. Seguidament es realitza una activitat, basada en el joc i un taller, per aprendre la importància de la classificació de residus en la recollida selectiva.

Planta de compostatge de Botarell

Xerrada introductòria sobre el funcionament de la planta de compostatge per conèixer la quantitat de residus tractada, la seva procedència, el procés i els productes que s’obtenen. A continuació es realitza un recorregut per les instal·lacions per poder conèixer les diferents etapes del procediment.

Planta de triatge d’envasos lleugers (GRIÑÓ)

Entendre el funcionament de la planta i les seves característiques principals, en la gestió del residus, amb una xerrada introductòria. Seguidament es realitza una visita guiada per observar el procés de tria d’envasos lleugers in situ.

Planta de tractament d’olis (CATOR)

El mateix equip de CATOR, realitza una xerrada introductòria sobre el funcionament de la planta per conèixer d’on prové l’oli residual, els procediments que se segueixen i quins són els productes finals. Seguidament es fa una visita guiada per les instal·lacions i el laboratori on es veu el protocol d’anàlisi de tractament d’olis.

Exposicions: Mirar i Aprendre

Són eines educatives i divulgatives, que expliquen una temàtica concreta, presentada amb una redacció molt il·lustrativa. Capten l’atenció amb imatges atractives i donen informació amb un llenguatge fàcil d’entendre. Observar, llegir i mirar ens apropen tant a la natura com a les problemàtiques ambientals.

Un vol pel riu Francolí

Conèixer la vessant menys coneguda d’aquest riu del mediterrani i la seva conca, a partir d’un anàlisi i descripció de quines són les característiques físiques de la conca, incloent la flora i la fauna que hi habiten. Conscienciació dels impactes ambientals per l’acció de l’ésser humà.

Canvi climàtic

Aprofundir en el concepte d’alteració del clima, què el genera, què l’accentua i les seves principals conseqüències. A les mans de tots està disminuir el seu efecte, conscienciació i informació són les claus bàsiques per ajudar al medi ambient.

El reciclatge, cada cosa al seu lloc

La forma de viure de la nostra societat fa que gran quantitat de recursos i materials acabin sent deixalles. Identificar els diferents tipus de residus existents, la seva gestió, i quines accions i propostes es poden seguir per reduir la quantitat generada.

Espais d’aigua, espais de vida

En les últimes dècades el 60% les zones humides de l’estat han desaparegut. Espais de vida on multituds d’espècies de flora i fauna hi conviuen. Conèixer el gran valor ecològic d’aquests indrets, i la necessitat de cuidar-los i protegir-los.

L’energia

Descobrir les principals fonts d’energia, diferenciant les convencionals de les renovables, així com seus els avantatges i inconvenients. Conèixer el camí a seguir per aconseguir un model energètic sostenible, eficient i net.

Paquets d’activitats

El nostre programa d’educació ambiental s’adapta a les necessitats i reptes que la societat actual planteja. Per això és un programa dinàmic que permet que les xerrades, tallers, visites, sortides de camp i exposicions es combinin entre ells, amb paquets d’activitats, potenciant els objectius mediambientals que volem assolir.

Residus

Xerrada del reciclatge + Visita a la planta de triatge d’envasos lleugers GRIÑÒ + Taller de
construcció d’objectes amb deixalles.

Introducció a la problemàtica actual de la generació de residus, i la importància de la seva correcta classificació. Veure in situ el procés de tria d’envasos lleugers, i realitzar d’una manera pràctica, la construcció d’objectes reutilitzant materials.

Energies renovables

Xerrada d’energies renovables + Taller de construcció d’una placa solar tèrmica.

Aproximació a les energies renovables, avantatges i inconvenients d’aquestes i les diferències amb les no
renovables. Conscienciació dels residus com a recursos, amb la confecció d’una placa solar tèrmica mitjançant material reciclat.

Reciclatge

Visita a la planta de tractament d’olis residuals CATOR + Taller de la minidepuradora + Vista
guiada a l’Escola de Natura Francolí.

Conèixer la problemàtica de l’oli residual, i la possibilitat de tractar-lo per la seva reutilització i l’obtenció d’aigua durant el procés. Aprendre de forma pràctica com el sistema de depuració de l’aigua, vist industrialment, es dóna en la natura.

El Francolí

Xerrada del riu Francolí + Taller de científics per un dia.

Conèixer el riu Francolí, les seves principals característiques, la seva flora i la seva fauna, tant de forma teòrica com pràctica, amb l’anàlisi de paràmetres físics, químics i l’estudi dels macroinvertebrats que hi habiten.

Consultes i reserves.  

Si tens dubtes, consultes o vols fer una reserva, posa’t en contacte amb l’equip tècnic d’educació ambiental de Mare Terra Fundació Mediterrània. Trucan’s o emplena la sol·licitud, i en la major brevetat et respondrem.

s/n, Carrer de l'Arquebisbe Josep Pont i Gol, Tarragona

+34 977 55 13 00

1 + 8 =